Οροι Χρήσης gaygalaxy.gr – Terms of use

Η ιστοσελίδα με τις φωτο αγγελίες απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες 18 ετών.
Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web. Χρησιμοποιώντας την τοποθεσία Web, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης τότε δεν θα πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα www.gaygalaxy.gr

 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

To www.gaygalaxy.gr σας παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της τοποθεσίας Web.

Δεν επιτρέπεται η διάδοση οποιουδήποτε τμήματος του Δικτυακού Τόπου με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των λιστών αλληλογραφίας ή των ηλεκτρονικών πινακίδων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του www.gaygalaxy.gr

O ιστότοπος ή οποιοδήποτε μέρος του δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί χωρίς τη γραπτή άδεια του www.gaygalaxy.gr. Δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και δεν πρέπει να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε οποιοδήποτε τμήμα.

Όποιος επιθυμεί να συνδεθεί με τον Ιστότοπο πρέπει να λάβει την προηγούμενη έγγραφη άδεια απο το www.gaygalaxy.gr
Οι έρευνες θα πρέπει να απευθύνονται στο info@gaygalaxy.gr

Το www.gaygalaxy.gr είναι στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τερματίσει οποιαδήποτε ή οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε ή όλων των τμημάτων του Δικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Το www.gaygalaxy.gr μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να παρακολουθεί οποιοδήποτε υλικό παραμένει ή μεταδίδεται στον εξυπηρετητή της  μπορεί, χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Υλικό που κατοικεί ή μεταδίδεται στον εξυπηρετητή της  που η  κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί απαράδεκτη ή παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης
 
Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ στους χρήστες και με την συνέπεια του Νόμου η αποστολή αγγελίας (με φωτογραφίες ανηλίκων ή κτηνοβασίες), η προώθηση σε πράξεις ακολασίας, η αποστολή Παιδοφιλικού Πορνογραφικού Υλικού και κάθε πράξη που αντίκειτε στην κείμενη νομοθεσία και αποτελεί Ποινικό αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα. Οταν διαπιστωθεί απο το www.gaygalaxy.gr κάποια δυσλειτουργία που αντίκειτε στους ανωτέρω κανόνες λειτουργίας της ιστοσελίδας www.gaygalaxy.gr αυτόματα θα διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών πρός τον χρήστη που προέβει σε παραβίαση των κανόνων αυτών.


Terms of use gaygalaxy.gr

The photo ads site is for adults only 18 years of age.
You should read these Terms of Use carefully before using the Web site. By using the website, you agree to be bound by these Terms of Use.

If you do not agree to the Terms of Use then you should not access or use the Website www.gaygalaxy.gr

. USE OF THE WEBSITE

 

 

 

Www.gaygalaxy.gr grants you non-exclusive, nontransferable access to and use of the Web site.

No part of the Site may be disseminated by electronic means, including mailing lists or electronic signs, without the prior written consent of www.gaygalaxy.gr

The site or any part thereof may not be reproduced, transmitted or distributed without the written permission of www.gaygalaxy.gr. You may not merge any part of the Site with any other information and you may not edit, modify, or change any part.

Anyone wishing to link to the Site must obtain the prior written permission from www.gaygalaxy.gr
Surveys should be addressed to info@gaygalaxy.gr

Www.gaygalaxy.gr is in its absolute discretion to terminate any or any use of any or all parts of the Site at any time without notice.

 

Www.gaygalaxy.gr may, but is not obliged to, monitor any material that remains or is transmitted to its server, may, without notice, change or remove any Material that resides or is transmitted to its server which, at its sole discretion, Unacceptable or violates the law or these Terms of Use

It is strictly forbidden to users and with the consistency of the Law to send an advertisement (with photographs of minors or animals), the promotion of acts of deceit, the sending of Pedophilia Pornographic Material and any act contrary to the applicable legislation and constitutes a criminal offense of a criminal nature. When you find out from www.gaygalaxy.gr a ​​malfunction that is inconsistent with the above rules of operation of the website www.gaygalaxy.gr, it will automatically interrupt the provision of services to the user in breach of these rules.